Hasar Anında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir. Sigorta şirketi hasar ihbarını takiben, hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder. Eksperin düzenlediği rapor ile sigorta türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırıldığında tazminat ödenmesi için gereken dosya tamamlanır. Tazminatın en kısa zamanda ödenebilmesi için, ilgili belgelerin süratli ve eksiksiz olarak gönderilmesi ve dosyanın tamamlanmasını teminen aşağıdaki konulara özen gösterilmesi gerekmektedir:

 • Poliçe ve zeyilname numaraları, poliçe vadesi, hasarın yeri ve tahmini hasar miktarı öğrenilerek derhal (telefon, faks, teleks ile) sigorta şirketine haber verilmelidir.
 • Sigortalıların hasarlı malları olduğu gibi bırakmamaları, hasarı azaltıcı çalışmalar yapmaları, nakliyat hasarlarında emtianın müşteriye ait bir depoya çektirilmesi, kasko hasarlarında aracın bir tamirhaneye ( Anlaşmalı Tamirhane Sistemi'ne dahil bir servis de olabilir.) çekilmesi sağlanmalıdır.
 • Bütün hasarlarda mutlaka bir resmi zabıt ( trafik kaza raporu, karakol müracaat ve görgü tutanağı gibi ) tutturulması ve mümkünse fotoğraf çekilmesi sağlanmalıdır. Zaptın mutlaka mühürlü ve imzaların tasdikli olması gerekir. Ayrıca sigortacının rücu hakkının kullanılmasına yarayacak tüm bilgi ve belgelerin de gerekli diğer tüm evraklar ile birlikte şirkete intikal ettirilmesi sağlanmalıdır.
 • Müşterinin aynı riziko için başka sigorta şirketleri ile akdettiği poliçeler varsa bunları bildirmesi ve ibraz etmesi sağlanmalıdır.
 • Hasarı tespit için gelecek ekspere ve Milli Reasürans yetkilisine her türlü kolaylık gösterilmelidir. Hasar belirlenmesinin her safhasında Hasar Müdürlüğü'ne yardımcı olunmalı, buradan alınan talimatlara kesinlikle uyulmalıdır.
 • Müşterinin tahmini hasar miktarını ve bu konudaki taleplerini detaylı bir talepname hazırlayarak, gerekli evraklarla birlikte sigorta şirketine göndermesi sağlanmalıdır.
 • Hasarın tespitinden sonra eksik sigorta, amortisman, sovtaj sebepleri ile yapılacak indirimler eksperden öğrenilmeli ve sigortalıya gerekli açıklama yapılarak, mutabakat sağlanması için yardımcı olunmalıdır.
 • Hasar meydana geldiği tarihte, ilgili poliçenin tahsilatının poliçe üzerinde görülen ödeme planına uygun şekilde ve makbuz ile yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde hasar ödenmez. Bu nedenle acenteler sigortalılardan makbuzla tahsil ettikleri primleri, şirkete yönetmelikte öngörülen süre içerisinde intikal ettirmelidirler. Aksi takdirde acenteye rücu edilir.
 • Acente, sigortalısının hasar tazminatını alabilmek için mutlaka onun vekaletini almış olmalıdır.

HASAR ANINDA İSTENEN BELGELER

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

HASAR ANINDA NELER YAPILMALIDIR?

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığını hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

YANGIN BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

A-YANGIN HASARLARI

 • İtfaiye raporu(tasdikli örneği)
 • Hasar talepnamesi
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği)
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • Savcılık takipsizlik raporu
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • İşyeri ise vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyeri ise işyerinin mali kayıtları
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Vergi kimlik numarası

B-DAHİLİ SU VE SEL-SU BASKINI HASARLARI

 • Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Vergi kimlik numarası

C- HIRSIZLIK SİGORTASI HASARLARI

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Çalınan malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)

D-FIRTINA HASARLARI

 • Meteoroloji raporu
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Vergi kimlik numarası

Sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarda oluşan sağlık giderleri Şirketimiz tarafından poliçe özel şartları ve teminat limitleri dahilinde online ödenmektedir.

Ancak sigortalılarımızın Anlaşmalı Kurumlarımız dışında oluşan herhangi bir sağlık problemi halinde yapmış olduğu elden hasar masraflarını poliçe teminat limitleri dahilinde Şirketimiz tarafından tazmin edebilmesi için "TAZMİNAT TALEP FORMU" ekinde ibrazı gereken belgeler aşağıdadır.

A-YATARAK TEDAVİ GİDERLERİ

 • Sigortalının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca çalışma ruhsatı verilmiş özel veya resmi bir sağlık kuruluşunda yattığını belgeleyen ve yatış sebebiyle yapılan tedaviyi gösteren tıbbi rapor ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
 • Sağlık giderine ait resmi dökümlü fatura aslı
 • Kaza halinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı

Cerrahi Müdahaleyi (ameliyat) Gerektirdiği Hallerde (yukarıdaki belgelere ek olarak)

 • Tedavinin söz konusu müdahaleyi gerektirdiğini kanıtlayan doktor raporu ve çıkış epikrizi (bilgi formu)
 • Teknik ameliyat raporu
 • Operatör ücreti dahil tüm ameliyat masraflarına ilişkin dökümlü fatura aslı
 • Patoloji raporu

Yurtdışı Tedavilerinde (yukarıdaki belgelere ek olarak)

 • Sigortalının giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
 • Yurtdışı faturalarının ve ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümeden onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshalarının ibrazı

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri

 • Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları
 • Sigortalının doktoru tarafından düzenlenmiş, hastalığın başlangıç ve seyrinin özetlendiği, yapılan tedavinin kür sayısını gösteren rapor

B-AYAKTA TEDAVİ GİDERLERİ

Doktor Muayene Giderleri

 • Hastane/kliniğin isme yazılı resmi faturası veya muayene eden doktorun adı, soyadı ve branşı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını gösteren resmi serbest meslek makbuzu

İlaç Giderleri

 • Kullanılan ilaçları belgeleyen isme yazılmış doktor reçetesi
 • Reçete arkasına isimleri gözükecek şekilde iliştirilecek olan fiyat küpürleri
 • Masrafı belgeleyen kasa fişi/isme yazılı fatura

Tahlil ve Röntgen Giderleri

 • Tahlil ve/veya röntgen sonuçları
 • Tahlil ve/veya röntgenlere ait isme yazılı fatura aslı
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Küçük Müdahale Giderleri

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren doktor raporu
 • Masrafı belgeleyen isme yazılı fatura aslı
 • Parça/biyopsi alındıysa patoloji sonucu

Trafik Kazası sonucu Diş Tedavisi Giderleri

 • Tedavinin hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorlarınca yapıldığını belgeleyen dökümlü fatura aslı
 • Doktor tarafından yapılan tedavinin ayrıntılı olarak belirtildiği diş krokisi
 • Kazanın oluş şeklini, nedenini belirten yetkili makamlardan alınan kaza raporu

Fizik Tedavi Giderleri

 • Tedavinin gerekli olduğunu gösteren ve seans sayısının belirtildiği doktor raporu
 • Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı

Modern Tanı Yöntemleri

 • Yapılan tetkiklerin ayrıntılı raporu
 • Masrafı belgeleyen dökümlü isme yazılı fatura aslı
 • Doktorun yazdığı gerekçeli istem belgesi

Doğum Giderleri

 • Doğum raporu
 • Hastaneden alınan dökümlü isme yazılı fatura aslı
KAZA BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

HASAR ANINDA NELER YAPILMALIDIR?

İhbar anında sizden istenecek bilgiler:

 • Poliçe numarası
 • Hasar
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalı telefon veya irtibat kurulacak kişi telefonu
 • Oto hasarlarında servis adresi ve telefonu

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığını hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

A-KASKO SİGORTASI HASARLARI

Çarpma -Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
 • Vergi kimlik numarası

Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

 

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vergi kimlik numarası
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası

B-TRAFİK SİGORTASI (ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) HASARLARI

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi, Ehliyet(talep eden kişinin)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

C-ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI

 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise, sigortalı aracın ruhsatname örneği
 • Trafik kazası tespit tutanağı(Tasdikli örnek)
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası (Ölümlerde vergi numarası varislerin vergi numarasıdır)

Ölümlerde

 • Ölü muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı(Tasdikli örnek)
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği
 • Ölenin gelir durumunu gösterir belge

Yaralanmalarda

 • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura,ilaç fiyat küpürleri

Maluliyet için

 • Maluliyeti gösterir heyet raporu
 • Malulün maluliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise,mahkeme kararı,kaza tespit tutanağı,sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği,ruhsatname örneği ,icra emri,ödeme belgesi ve poliçesi

D- CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
 • Vergi kimlik numarası

E- FERDİ KAZA HASARLARI

Ölüm Halinde

 • Kaza Zaptı
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu

Maluliyet Halinde

 • Kaza Zaptı
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
 • Hastane fatura ve makbuzları
HAYAT BRANŞI İÇİN GEREKLİ BELGELE

A-ÖLÜM, MALULİYET, TEDAVİ MASRAFLARI TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Sigortalının sigorta süresi içinde hayatını kaybetmesi durumunda, hak sahipleri tazminat talebinin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen evrakların ilgili olanlarını Şirketimize ulaştırmasını rica ederiz.

 • Tazminat talebi ile ilgili dilekçe
 • Nüfus Müdürlüğü tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Vefat nedenini açıklayan doktor raporu
 • Defin ruhsatı ve gömme izin belgesi
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarında veraset ilamı
 • Gaiplik(ölüm tehlikesi altında kaybolma veya uzun süredir haber alınamama) halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararıv
 • Kaza sonucu vefat durumunda kaza tespit tutanağı
 • Maluliyet durumunda, maluliyet sebebini, durum ve derecesini belirten doktor raporu (Devlet/üniversite hastanesinden alınmış)
 • Kaza sonucu tedavi masrafları için, doktor raporu ve ilgili faturalar
 • Kaza sonucu gündelik tazminat ödenebilmesi için, kazaya ilişkin doktor raporu ve faturalar

B-BİRİKİM ÖDEMELERİ

İştira(satın alma) için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

Vade gelimi (süre sonu) için gerekli evraklar;

 • İmzalı vade gelimi mektubu veya Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

Fesih tazminatı için gerekli evraklar;

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks)
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sigorta ettiren T.C. vatandaşı değil ise veya tüzel kişilik ise vergi kimlik numarası ve vergi dairesi adı

C-İKRAZ ÖDEMELERİ (BİRİKİM ÜZERİNDEN BORÇ ALMA)

 • Dilekçe (Asıl nüsha veya Faks
 • Sigorta Ettiren T.C vatandaşı ise T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sigorta Ettiren T.C vatandaşı değil ise veya Tüzel kişilik ise Vergi Kimlik numarası ve vergi dairesi adı